TOPS Pro

Transaction Processing Platform System

Giải pháp MiddleWare dành cho OLTP(On-Line Transaction Processing) thực hiện quản lý transactions và kiểm soát quá trình giao tiếp giữa máy khách và máy chủ.

Slide Tính ổn định và tính năng vượt trội Hỗ trợ multi-thread, multi-process
Giải pháp này có thể ngăn ngừa tình trạng quá tải bằng cách Load Balancing cân bằng trên một số Application cố định ngay cả trong trường hợp số lượng giao dịch tăng dồn dập trong khoảnh khắc, và đặc biệt có các tính năng xử lý thời gian thực vượt trội
01
Chức năng Backup tự động và khả năng mở rộng Duy trì tính ổn định hệ thống bằng cách duy trì một số quy trình nhất định và tự động Backup khi xảy ra lỗi như lỗi hệ thống ngừng hoạt động
Cung cấp Scalability có thể mở rộng song song dựa theo số lượng tăng của người dùng

02

Slide Tính ổn định và tính năng vượt trội Hỗ trợ multi-thread, multi-process
Giải pháp này có thể ngăn ngừa tình trạng quá tải bằng cách Load Balancing cân bằng trên một số Application cố định ngay cả trong trường hợp số lượng giao dịch tăng dồn dập trong khoảnh khắc, và đặc biệt có các tính năng xử lý thời gian thực vượt trội
01
Chức năng Backup tự động và khả năng mở rộng Duy trì tính ổn định hệ thống bằng cách duy trì một số quy trình nhất định và tự động Backup khi xảy ra lỗi như lỗi hệ thống ngừng hoạt động
Cung cấp Scalability có thể mở rộng song song dựa theo số lượng tăng của người dùng
02

Chức năng chính

Cấu hình Module