Slide Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu Kinh doanh dịch vụ IT
Kinh doanh giải pháp
Tư vấn
Kinh doanh ASP / SM
Lĩnh vực kinh doanh ITGen chuẩn bị đóng vai trò dẫn đầu thị trường mới thông qua R&D kinh doanh trong tương lai, tập trung chủ yếu vào kinh doanh giải pháp và kinh doanh dịch vụ IT
Mobile applications
PC applications

Kinh doanh dịch vụ IT

Slide Lĩnh vực kinh doanh
chủ yếu
Kinh doanh dịch vụ IT
Kinh doanh giải pháp
Tư vấn
Kinh doanh ASP / SM
Lĩnh vực kinh doanh ITGen chuẩn bị đóng vai trò dẫn đầu thị trường mới thông qua R&D kinh doanh trong tương lai, tập trung chủ yếu vào kinh doanh giải pháp và kinh doanh dịch vụ IT
Mobile applications
PC applications
Kinh doanh dịch vụ IT

Giải pháp

ITGen nắm giữ giải pháp đã được kiểm chứng dựa trên công nghệ
Mobile Cross Platform đầu tiên của Hàn Quốc và HTML5 Platform và OLTP chất lượng cao.

Smart VIGS

VIGS Pro

Hyper VIGS

TOPS Pro

Khách hàng chính

ITGen sẽ mang đến giá trị cao hơn sự hài lòng của khách hàng thông qua việc không ngừng thử thách và đổi mới với các giải pháp đã được các công ty chứng khoán lớn công nhận.